Υπηρεσίες Καθαριότητας στο ΕΚΑΒ Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσίες Καθαριότητας στο ΕΚΑΒ Λάρισας, Βόλου και Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας και στους τομείς ευθύνης του, τομέα Βόλου και τομέα Τρικάλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 60.353,62€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 14.484,87€, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.838,49€.
Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της διάρκειας της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 30.176,81€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 7.242,43€, ήτοι σύνολο δαπάνης 37.419,24€.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 174594) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 08-11-2022 και ώρα 15.00μμ.
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. και προ δικαιωμάτων προαίρεσης, ήτοι 603,54 Ευρώ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης 9/2022
ΑΔΑ 6ΗΡΚΟΡ1Π-Μ60
ΑΔΑΜ 22PROC011474969
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2022 - Ωρα 15.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear