Θερμογραφικό Χαρτί και Αυτοκόλλητα Απινίδωσης για LifePak 1000 / 15 Ενηλίκων και Παίδων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Θερμογραφικό Χαρτί και Αυτοκόλλητα Απινίδωσης για LifePak 1000 / 15 Ενηλίκων και Παίδων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Σας ενημερώνουμε για την ανάγκη προμήθειας θερμογραφικού χαρτιού και αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για τον αυτόματο απινιδωτή LifePak 1000 και LifePak 15, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Τα τμήματα και οι λεπτομέρειες της προμήθειας παρουσιάζονται παρακάτω:

Τμήμα 1:
• Περιγραφή Προμήθειας: Θερμογραφικό Χαρτί (100mm) για απινιδωτή μόνιτορ τύπου LIFEPAK 15 (σετ 2 ρολά)
• Ποσότητα σε Τεμάχια: 100
• Τιμή Τεμαχίου (χωρίς ΦΠΑ): 12,00€
• Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.200,00 €
• Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.488,00 €

Τμήμα 2:
• Περιγραφή Προμήθειας: Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Απινίδωσης Ενηλίκων (για απινιδωτές LifePak 1000 & LifePak 15)
• Ποσότητα σε Τεμάχια: 300
• Τιμή Τεμαχίου (χωρίς ΦΠΑ): 29,560€
• Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 8.868,00 €
• Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 10.996,32 €Τμήμα 3:
• Περιγραφή Προμήθειας: Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Απινίδωσης Παίδων Μειωμένης Ενέργειας (για απινιδωτές LifePak 1000)
• Ποσότητα σε Τεμάχια: 20
• Τιμή Τεμαχίου (χωρίς ΦΠΑ): 167,080€
• Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 3.341,60 €
• Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 4.143,58 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για οποιοδήποτε τμήμα και για το σύνολο της ποσότητας.

Η προμήθεια θα ανατεθεί μέσω απευθείας ανάθεσης, και το κριτήριο επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Αριθμός Εντολής 83/06-09-2023
ΑΔΑ ΨΞ64ΟΡ1Π-ΖΜΔ
ΑΔΑΜ 23PROC013439882
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2023 - Ωρα 15.00
Αρχείο PDF pdf
Bear