Συσκευή ακινητοποίηση αυχένα παίδων και ενηλίκων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συσκευή ακινητοποίηση αυχένα παίδων και ενηλίκων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή «Συσκευή Ακινητοποίησης Αυχένα Ενηλίκων, 150 τεμαχίων»,
«Συσκευή Ακινητοποίησης Αυχένα Παίδων, 80 τεμαχίων»
Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής.
Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 1.996,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας.
Αριθμός Εντολής 18/29-03-2022
ΑΔΑ ΨΦΖΔΟΡ1Π-ΥΨ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear