Συντήρηση Πυροσβεστήρων των Ασθ/ρων στο ΕΚΑΒ Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων των Ασθ/ρων στο ΕΚΑΒ Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων στα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Καρδίτσας,
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Ευρώ (394€), χωρίς ΦΠΑ 24%.Το ανωτέρω ποσό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Αριθμός Εντολής 150/21-11-2022
ΑΔΑ 9ΤΛΖΟΡ1Π-1ΜΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2022 - Ωρα 15.00
Αρχείο PDF pdf
Bear