Ρινικοί Καθετήρες & Μάσκες Χορήγησης Ο2 επαναεισπνοής ενηλίκων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ρινικοί Καθετήρες & Μάσκες Χορήγησης Ο2 επαναεισπνοής ενηλίκων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή «Ρινικοί Καθετήρες Ο2 6.000 τεμαχίων»,
«Μάσκα Χορήγησης Ο2 μη επαναεισπνοής ενηλίκων 3.000 τεμαχίων».
Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής.
Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 5.059,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας.
Αριθμός Εντολής 20/29-03-2022
ΑΔΑ 6ΥΘΚΟΡ1Π-ΡΦΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear