Ρινικοί Καθετήρες 02 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ρινικοί Καθετήρες 02

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί 10.000 τεμάχια σε Ρινικούς Καθετήρες 02 με τη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας (προϋπολογισμού 2.790,00 €) έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 3644/26-05-2023 (ΑΔΑ:9ΑΚΩΟΡ1Π-3ΧΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Αριθμός Εντολής 40/25-05-2023
ΑΔΑ ΨΠΩ9ΟΡ1Π-ΜΘ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear