Προστατευτική φόρμα τύπου TYVEK ολόσωμη – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προστατευτική φόρμα τύπου TYVEK ολόσωμη

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή «Προστατευτική φόρμα τύπου TYVEK ολόσωμη 5.000 τεμαχίων μέγεθος 3XL»,
Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής.
Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας.
Αριθμός Εντολής 21/29-03-2022
ΑΔΑ 6ΨΚΛΟΡ1Π-2Ρ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear