Πρόσκληση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ www.ekab.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου 2017
Α.Π. 11134
Αριθ. Διακήρυξης 46/2017
Ταχ. Δ/νση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας EL 522
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Α. Χάνδρος
Τηλέφωνο : 2313 326615
Fax : 2310 347310
E-mail : a.chandros@ekab.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. 31/9-10-17 θέμα 17 απόφαση του ΔΣ και το υπ΄ αριθ. Γ2γ/79587/8-11-17 σχετικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το Π.Δ 82/2004 ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004 προσκαλεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Εκποίηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη πλειοδότη.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Η επίσκεψη στα δημοπρατούμενα υλικά επιτρέπεται από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού εφόσον προηγηθεί επικοινωνία με το Γραφείο Διαχείρισης στο 2313 326634-5.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας) έως την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 10.00 πμ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος ή νομικού προσώπου
• Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα δηλώνει ότι: “Κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνω όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικίνδυνων αερίων.”
• Προσφορά με τιμή που προτείνει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος

Η Διευθύντρια του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΥΠΑ


Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11134/2017
ΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear