Πρόσκληση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 25/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 25/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ www.ekab.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΔ 25/2018
Ταχ. Δ/νση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας EL 522
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Α. Χάνδρος
Τηλέφωνο : 2313 326615
Fax : 2310 347310
E-mail : a.chandros@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη:
την υπ΄ αριθ. 22/26-07-18 θέμα 46 (ΑΔΑ 7ΑΛΗΟΡ1Π-ΕΗΩ) απόφαση του ΔΣ
το υπ΄ αριθ. Γ2γ/63612/14-09-18 σχετικό του Υπουργείου Υγείας
και το Υπηρεσιακό Σημείωμα από 20-9-18 της Διαχείρισης Υλικού του Παραρτήματος
Προσκαλεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Εκποίηση χρησιμοποιημένων ελαστικών που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη πλειοδότη.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Η επίσκεψη στα δημοπρατούμενα υλικά επιτρέπεται από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού εφόσον προηγηθεί επικοινωνία με το Γραφείο Διαχείρισης στο 2313 326634-5.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας) έως την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 ώρα 10.00 πμ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος ή νομικού προσώπου
• Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα δηλώνει ότι: “Κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνω όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικίνδυνων αερίων.”
• Προσφορά με τιμή που προτείνει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος
Ο Πιστοποιημένος πλειοδότης θα υποχρεούται να παίρνει τμηματικά τον όγκο των χρησιμοποιημένων ελαστικών για τα επόμενα τέσσερα έτη ο οποίος υπολογίζεται σε 200 τεμάχια περίπου το έτος.
Η Διευθύντρια του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης


α/α ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 25/2018
ΑΔΑ 7ΑΛΗΟΡ1Π-ΕΗΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear