Πρόσκληση Σε Πλειοδοτικό διαγωνισμό για Εκποίηση Κενών Μελανοδοχείων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Σε Πλειοδοτικό διαγωνισμό για Εκποίηση Κενών Μελανοδοχείων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ www.ekab.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 01 Mαρτίου 2018
ΠΔ 01/2018
Ταχ. Δ/νση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας EL 522
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Α. Χάνδρος
Τηλέφωνο : 2313 326615
Fax : 2310 347310
E-mail : a.chandros@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ 82/2004 ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004 & το Υ.Σ/7-2-18 της Διαχείρισης Υλικού του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης προσκαλεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Εκποίηση άδειων μελανοδοχείων που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη πλειοδότη.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Η επίσκεψη στα δημοπρατούμενα υλικά επιτρέπεται από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού εφόσον προηγηθεί επικοινωνία με το Γραφείο Διαχείρισης στο 2313 326634-5.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας) έως την 15 Mαρτίου 2018 ώρα 10.00 πμ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος ή νομικού προσώπου
• Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα δηλώνει ότι: “Κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνω όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικίνδυνων αερίων.”
• Προσφορά με τιμή που προτείνει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος
Ο Πιστοποιημένος πλειοδότης θα υποχρεούται να παίρνει τμηματικά τον όγκο των κενών μελανοδοχείων για ένα έτος ο οποίος υπολογίζεται σε 50 τεμάχια περίπου.
Η Διευθύντρια του Παραρτήματος ΘεσσαλονίκηςΑγγελική Τσιούπα

Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 01/2018/2018
ΑΔΑ 01/2018
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear