Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 93/28-03-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 93/28-03-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Αισθητήρας οξυμετρίας , ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων, για τα φορητά παλμικά οξύμετρα τύπου BITMOS SAT 800 (Τεμ:8)
Αισθήτήρες οξυμετρίας για παλμικά οξύμετρα τύπου BITMOS SAT 800
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 40/2018
ΑΔΑ Ω51ΤΟΡ1Π-ΝΩΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003065107 2018-05-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear