ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ11/17-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ11/17-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3500 τεμάχια
MEIOΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 11/17-02-2022
ΑΔΑ Ψ5ΡΑΟΡ1Π-81Β
ΑΔΑΜ 22PROC010079418 2022-02-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear