Προμήθεια λαδιών κινητήρα για ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Τομέα Χίου και ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λαδιών κινητήρα για ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Τομέα Χίου και ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ΚΑΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 16 ΚΑΙ 35/16-02-2017
ΑΔΑ 6ΖΩΥΟΡ1Π-ΛΥΖ
ΑΔΑΜ 17PROC005837374
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear