Προμήθεια παρελκόμενων για το LIFEGAIN HD-1 Μόνιτορ του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια παρελκόμενων για το LIFEGAIN HD-1 Μόνιτορ του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια παρελκόμενων για το LIFEGAIN HD-1 Μόνιτορ του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου
Αριθμός Εντολής 307/10-11-2020
ΑΔΑ 6ΞΕ0ΟΡ1Π-ΜΧΟ
ΑΔΑΜ 20PROC007638941
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear