ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής ΣΥΝ 36/15-06-2020
ΑΔΑ ΨΤΨ8ΟΡ1Π-4ΨΦ
ΑΔΑΜ 20PROC006870274
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear