Προμήθεια επιτοίχιου κλιματιστικού και τοποθέτηση σε κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια επιτοίχιου κλιματιστικού και τοποθέτηση σε κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Λάρισας κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 28/13-02-2018 αιτήματος προμήθειας, και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό έγκρισης 1974 και ΑΔΑ:6ΔΛΝΟΡ1Π-ΔΜΝ, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο κλιματιστικών καθώς και την τοποθέτησή τους σε κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου (Οδός Μαγνήτων 125) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής(χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός 1.000,00 με φπα 24%

Αριθμός Εντολής 28/20-06-2018
ΑΔΑ 6ΣΙ8ΟΡ1Π-23Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear