Προμήθεια Ασθενοφόρα Οχήματα Β και C – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ασθενοφόρα Οχήματα Β και C

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων τύπου «Β» και κινητών μονάδων τύπου “C” προνοσοκομειακής φροντίδας για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας. Το ΕΚΑΒ Λάρισας καλύπτει την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τομείς σε Λάρισα, Τρίκαλα , Καρδίτσα, Βόλο.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34114121-3 (Ασθενοφόρα) και συμπληρωματικού CPV: 34221100-3 (Κινητές Μονάδες Ατυχημάτων).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Δέκα (10) Ασθενοφόρα Οχήματα προνοσοκομειακής φροντίδας (4χ2)», εκτιμώμενης αξίας 700.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Τέσσερα (4) Ασθενοφόρα Οχήματα – Κινητή Μονάδα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (4χ2)», εκτιμώμενης αξίας 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο της ποσότητας του αντίστοιχου τύπου.
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα με βάση την βαθμολόγηση ανά τμήμα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000,00 € (ενός εκατομμυρίου εκατόν χιλιάδων ευρώ € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.364.000,00 €) ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-02-2024
Αριθμός Διακήρυξης 1/2024
ΑΔΑ ΨΗ9ΔΟΡ1Π-Ε71
ΑΔΑΜ 24PROC014230592
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2024 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear