Προμήθεια Αυτόματου Απινιδωτή – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Αυτόματου Απινιδωτή

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί 4 (τέσσερα) τεμάχια αυτόματου απινιδωτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (προϋπολογισμού 24.180,00 €)
Αριθμός Εντολής 84/06-09-2023
ΑΔΑ 95ΑΩΟΡ1Π-ΛΒΒ
ΑΔΑΜ 23PROC013771597
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear