Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή «Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες 5.000 τεμαχίων»,
Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής.
Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας.
Αριθμός Εντολής 22/29-03-2022
ΑΔΑ 64ΦΦΟΡ1Π-ΝΜ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear