Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, δια της υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.129,03 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αριθμός Εντολής 105/16-09-2022
ΑΔΑ ΨΥΡΤΟΡ1Π-Α9Χ
ΑΔΑΜ 22PROC011284878
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear