Μονάδα ABS για Ασθ/ρο Όχημα Mercedes Sprinter 313 CDI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μονάδα ABS για Ασθ/ρο Όχημα Mercedes Sprinter 313 CDI

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για Προμήθεια Μονάδας ABS.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια μίας (1) μονάδας ABS για ασθενοφόρο όχημα μάρκας Mercedes Sprinter 313 CDI, με κωδικό Α9069001502 (Original Equipment), για λογαριασμό του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Λάρισας.

Στοιχεία Προμήθειας:
• Μάρκα Οχήματος: Mercedes Sprinter 313 CDI
• Κωδικός Εξαρτήματος: Α9069001502 (Original Equipment)
• Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 1.450,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.798,00€ (με ΦΠΑ)
• Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας, έχουν εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (υπ' αριθμ. 9086/11-12-2023, ΑΔΑ: ΨΞ2ΥΟΡ1Π-ΚΨ1) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επικυρώνοντας τη διαθεσιμότητα των πόρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αριθμός Εντολής 129/22-11-2023
ΑΔΑ 6ΑΜ6ΟΡ1Π-ΡΛΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-12-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear