Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός – Μέσα Ατομικής Προστασίας & Λοιπά Αναλώσιμα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός – Μέσα Ατομικής Προστασίας & Λοιπά Αναλώσιμα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενίσχυση του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας με Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό(Υποέργο Νο 5) και με Μέσα Ατομικής Προστασίας και λοιπά αναλώσιμα είδη (Υποέργο Νο 3), προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω πανδημίας COVID 19.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33000000-0
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά/προσφορές για κάθε είδος υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνεται το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 133.665,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 165.744,60 €)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες.
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 4/2022
ΑΔΑ ΨΙΝΞΟΡ1Π-Χ0Χ
ΑΔΑΜ 22ΠΡΟΨ010839166
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear