Γραφική Ύλη – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γραφική Ύλη

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή To Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επείγουσες ανάγκες της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, την προμήθεια γραφική ύλης για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας. Το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 1.816,11 € χωρίς ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεση τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής.
Αριθμός Εντολής 132/27-10-2022
ΑΔΑ 969ΚΟΡ1Π-ΥΓΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear