Γνήσια Toner και Μελάνια – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γνήσια Toner και Μελάνια

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠTo Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επείγουσες ανάγκες της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, την προμήθεια γνήσιων μελανιών και toner για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας. Το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.480,07 € χωρίς ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεση τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής.
Αριθμός Εντολής 130/27-10-2022
ΑΔΑ Ψ0ΠΨΟΡ1Π-ΣΨ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear