Γάζες Λαπαροτομίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάζες Λαπαροτομίας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί 5.000 τεμάχια σε γάζες λαπαροτομίας 40χ40cm 8ply, με τη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας (προϋπολογισμού 1.322,10 €) έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 3646/26-05-2023 (ΑΔΑ:6ΙΟΣΟΡ1Π-ΑΗΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Αριθμός Εντολής 42/25-05-2023
ΑΔΑ ΨΤΚΙΟΡ1Π-2ΜΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear