Γάντια Νιτριλίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί γάντια νιτριλίου σε μεγέθη:
Α. X-Large: 550.000 τεμάχια,
Β. Large: 150.000 τεμάχια,
Γ. Medium: 100.000 τεμάχια,
με τη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας (προϋπολογισμού 18.656,00 €) έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 3643/26-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΦΠΟΡ1Π-5ΩΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Αριθμός Εντολής 39/25-05-2023
ΑΔΑ ΨΟΨ1ΟΡ1Π-ΒΞΝ
ΑΔΑΜ 23PROC012769639
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear