Γάντια Νιτριλίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Ανοικτός ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 37.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Μεγέθη Γαντιών Νιτριλίου:
Medium:100.000 τεμάχια
Large:150.000 τεμάχια
X-Large:450.000 τεμάχια

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 160609)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 20/05/2022 και ώρα 11.00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 06/06/2022 και ώρα 11.00π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/06/2022 και ώρα 11:00π.μ.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 35.000,00€ +ΦΠΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 2/2022
ΑΔΑ Ψ97ΜΟΡ1Π-ΙΥΝ
ΑΔΑΜ 22PROC010589936
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear