Φιάλες Οξυγόνου 10 και 3 Λίτρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Φιάλες Οξυγόνου 10 και 3 Λίτρων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια α) εξήντα (60) φιάλες οξυγόνου 10 λίτρων και β) τριάντα (30) φιάλες οξυγόνου με ενσωματωμένο ροόμετρο.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5223/24-08-2022 έγκριση δέσμευσης (Α/Α 2918) Πίστωσης (ΑΔΑ:Ψ9Δ7ΟΡ1Π-ΟΧΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ011143163 2022-08-26) δαπάνη συνολικού ύψους είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ (25.296,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του νόμιμου Φ.Π.Α.

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο όλων των ειδών και τεμαχίων και σύμφωνα με αυτή θα προκύψει ο Ανάδοχος.
Αριθμός Εντολής 19/29-03-2022
ΑΔΑ ΨΣΚΗΟΡ1Π-ΝΧΦ
ΑΔΑΜ 22PROC011158676
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear