ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔIΚΤYΟΥ
Αριθμός Εντολής 251/31-05-2017
ΑΔΑ 61Σ8ΟΡ1Π-ΞΒ8
ΑΔΑΜ 17PROC001531859
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear