ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1093/2015
ΑΔΑ 72ΟΡΟΡ1Π-Σ7Λ
ΑΔΑΜ 17PROC005749148 2017-02-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear