ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Η εργασία περιλαμβάνει στοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο,
και βάψιμο δύο (2) στρώσεις με ακριλικό έγχρωμο πλαστικό
χρώμα, ιδίας αποχρώσεως με το υπάρχον. Συνολικά 364m².
Τα ανωτέρω μέτρα είναι αθροιστικά από 7 διαφορετικούς
χώρους:
1. 13 Χ 2,80 = 36,4m²
2. 16 Χ 2,80 = 44,8m²
3. 17 Χ 2,80 = 47,6m²
4. 18 Χ 2,80 = 50,4m²
5. 16 Χ 2,80 = 44.8m²
6. 14 Χ 2,80 + 18 Χ 2,28 = 89,6m²
7. 18 Χ 2,80 = 50,4m²
ΣΥΝΟΛΟ ~ 364m²
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
11-2019
11-2019
EKAB” - N.Π.Δ.Δ.
ΩΡΑ: 09:00 Π.Μ.
ΑΔΑ: Ω0ΜΦΟΡ1Π-30Ξ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.14 09:00:26
EET
Reason:
Location: Athens
19PROC005849961 2019-11-14
2
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 335
Αριθμός Εντολής 140/13-11-2019
ΑΔΑ ΩΤΣ8ΟΡ1Π-ΧΗ7
ΑΔΑΜ 19REQ005845638
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear