Επίσωτρα Ελαστικά για Ασθ/ρα και Υπηρεσιακά Οχήματα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσωτρα Ελαστικά για Ασθ/ρα και Υπηρεσιακά Οχήματα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί επίσωτρα ελαστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 185-65-R14 86T ΘΕΡΙΝΑ 4
2 195-70-R15 104/102 R ΘΕΡΙΝΑ 8
3 205-70-R15 106/104 R ΘΕΡΙΝΑ 20
4 215-65-R16 109/107 Τ ΘΕΡΙΝΑ 40
5 225-70-R15 112/110 R ΘΕΡΙΝΑ 88
6 225-75-R16 118/116 R ΘΕΡΙΝΑ 12
7 235-65-R16 115/113 T ΘΕΡΙΝΑ 36
8 205-70-R15 86S A/T 4
9 225-65-R16 112 R ΘΕΡΙΝΑ 76

με τη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας (προϋπολογισμού 36.965,84 €) έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 3730/31-05-2023 (ΑΔΑ:9ΞΥ8ΟΡ1Π-45Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Αριθμός Εντολής 43/31-05-2023
ΑΔΑ 679ΜΟΡ1Π-ΓΦΒ
ΑΔΑΜ 23PROC012791104
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear