Επισκευές των τιμονιών (βολάν) και τα καθίσματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευές των τιμονιών (βολάν) και τα καθίσματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επισκευές των τιμονιών και τα καθίσματα των ασθενοφόρων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων ευθύνης του.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των (1.450,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του νόμιμου Φ.Π.Α.
Το ανωτέρω ποσό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία/επισκευή εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Το συνεργείο να βρίσκεται στην έδρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας.

Αριθμός Εντολής 109/21-09-2022
ΑΔΑ ΨΦΛΜΟΡ1Π-ΓΒΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear