Επισκευές των φορείων και τις καρέκλες των ασθενών στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευές των φορείων και τις καρέκλες των ασθενών στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επισκευές των φορείων και τις καρέκλες των ασθενών στα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων ευθύνης του (ειδικές συγκολλήσεις).

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των (1.725,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του νόμιμου Φ.Π.Α.
Το ανωτέρω ποσό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία/επισκευή εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Το συνεργείο να βρίσκεται στην έδρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας.
Αριθμός Εντολής 108/21-09-2022
ΑΔΑ ΨΤΞΞΟΡ1Π-Ω7Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear