ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ-ΚΛΕΙΣΤΡΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ)
Αριθμός Εντολής 8492/03-06-2020
ΑΔΑ Ω872ΟΡ1Π-ΠΩΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear