Ελαστικά Ασθενοφόρων Nissan NV 400 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ελαστικά Ασθενοφόρων Nissan NV 400

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή To Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας μας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών για τα ασθενοφόρα μάρκας Nissan NV 400 του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας. Το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 19.967,74€ χωρίς ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεση τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής.

Αναλυτικός Πίνακας των υπό προμήθεια ειδών:

Α/Α Είδος – Περιγραφή
Τύπος Τεμάχια
1 225-65-R16 112 R ΘΕΡΙΝΑ 100
2 225-65-R16 112 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 16
Αριθμός Εντολής 33/19-04-2022
ΑΔΑ 6ΡΙΩΟΡ1Π-ΥΥ0
ΑΔΑΜ 22PROC010725366
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2022 - Ωρα 14.3O
Αρχείο PDF pdf
Bear