Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων & Υπηρεσιακών Οχημάτων ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων & Υπηρεσιακών Οχημάτων ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου επισκευής και συντήρησης των ασθενοφόρων και υπηρεσιακών οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, για δώδεκα (12) μήνες.
Ενδεικτικά τα ασθενοφόρα και τα υπηρεσιακά οχήματα που διαθέτει το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.645,16 ΦΠΑ : € 19.354,84), για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των οχημάτων.
Αναλυτικά:
«Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ (€ 60.000,00).
«Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ (€ 40.000,00).
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης 5/2022
ΑΔΑ 61ΨΜΟΡ1Π-9ΩΦ
ΑΔΑΜ 22PROC011113954
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2022 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear