Εξαγωγή και Τοποθέτηση Συμπλέκτη σε Ασθ/ρο του ΕΚΑΒ Βόλου ΚΗΟ 3317 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξαγωγή και Τοποθέτηση Συμπλέκτη σε Ασθ/ρο του ΕΚΑΒ Βόλου ΚΗΟ 3317

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εκτιμέμωνη αξία Σύμβασης 200,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 187/01-11-2019
ΑΔΑ ΩΔΨ8ΟΡ1Π-ΟΧ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear