Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας ανελκυστήρα στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας ανελκυστήρα στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρα από πιστοποιημένο φορέα σύμφωνα, με το ΦΕΚ 2064/Β/2008 (Υποχρεωτική
Πιστοποίηση). Υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης, είναι αφού προηγουμένως ελέγξει την λειτουργία του ανελκυστήρα και να εκδώσει την πιστοποίησή του, να
συντάξει τεχνικό φάκελο και να καταχωρήσει όλα τα έγγραφα στην αρμόδια Νομαρχία ή Δήμο.

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 150,00€ +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 143/03-10-2019
ΑΔΑ ΨΕΖ1ΟΡ1Π-0Λ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear