Χειμερινά Ελαστικά Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χειμερινά Ελαστικά Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή To Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας
μας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του
ν.4412/2016, την προμήθεια επίσωτρων χειμερινών ελαστικών για τα ασθενοφόρα του
Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας. Το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 17.346,77 € χωρίς
ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεση τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής.
Αριθμός Εντολής 113/22-09-2022
ΑΔΑ 6ΖΗΨΟΡ1Π-96Ζ
ΑΔΑΜ 22PROC011325398
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear