Χαρτί Φωτοτυπικού Μεγέθους Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χαρτί Φωτοτυπικού Μεγέθους Α4

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή To Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επείγουσες ανάγκες της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α4 για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας. Το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.461,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεση τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής.
Οι ανάγκες της προμήθειας είναι 460 δεσμίδες των 500 φύλλων και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Αριθμός Εντολής 131/27-10-2022
ΑΔΑ ΨΞΖΧΟΡ1Π-ΘΞΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear