ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 8Α/2022
ΑΔΑ ΨΩΚ5ΟΡ1Π-ΙΙΧ
ΑΔΑΜ 22PROC010755719 2022 - 06 - 16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2022 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear