ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διευκρινίζεται ότι στην σελ.4 "Συνοπτικά στοιχεία" της διακήρυξης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄-65,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (65,00€ X 2=130,00€Χ 24=3.120,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄-32,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (32,00€ X 22=704,00€Χ 24=16,896,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄-12,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (12,00€ X 96=1.152,00€Χ 24=27.648,00€)
mobile internet -12,00€ μηνιαίο πάγιο/ σύνδεση (12,00€ X 3=36,00€ Χ24=864,00€)
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 123 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 48.528,00€
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ είναι πρόβλεψη προαιρέσεως και υπερβάσεων
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης 57/20ΕΠ/2020
ΑΔΑ ΩΡΣΑΟΡ1Π-ΠΚΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear