ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 13/20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 13/20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 13/2020
ΑΔΑ Ω0ΥΡΟΡ1Π-ΕΒ3
ΑΔΑΜ 20PROC007041330
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear