Αλλαγή Τεχνικών Προδιαγραφών για το τμήμα 8 (Λαρυγγικές Μάσκες)» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αλλαγή Τεχνικών Προδιαγραφών για το τμήμα 8 (Λαρυγγικές Μάσκες)»

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΘΕΜΑ: «Αλλαγή Τεχνικών Προδιαγραφών για το τμήμα 8 (Λαρυγγικές Μάσκες)»

Σχετ: 1) Διακήρυξη 6/2021 με ημερομηνία 02-08-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009026613 2021-08-04)
2) Παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ:21PROC009061270 2021-08-11)

Κατόπιν λάθος εκ παραδρομής έχει αναρτηθεί για το τμήμα 8 (Λαρυγγικές Μάσκες) τεχνικές προδιαγραφές που δεν έχουν ισχύ.

Παρακάτω είναι οι τεχνικές προδιαγραφές επικαιροποιημένες που είναι σε ισχύ.

Για το τμήμα 8
Λαρυγγικές Μάσκες
• Να είναι μιας χρήσεως και αποστειρωμένη.
• Να είναι κατασκευασμένη από ιατρικό PVC latex free, με γωνιώδη σωλήνα ανατομικού σχήματος για ευκολότερη τοποθέτηση.
• Να διαθέτει εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff με δυνατότητα διέλευσης Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 35 cmH2O
• Να διαθέτει σωλήνα πλήρωσης του Cuff.
• Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη Νο. 1, 2, 3, 4 και 5.
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.
• Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά .
• Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν καταθέσει προσφορά για την παραπάνω ομάδα, μπορούν να ξαναστείλουν μόνο τον τεχνικό φάκελο αναφέροντας στην ένδειξη τα στοιχεία του διαγωνισμού σύμφωνα με τη διακήρυξη, την ομάδα που αφορά επισημαίνοντας σαν τίτλο επικαιροποιημένος και την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με την παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών.
Εάν οι οικονομικοί φορείς θεωρούνε ότι ο υπάρχον τεχνικός φάκελος που έχουν καταθέσει είναι σύμφωνος με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, δεν συντρέχει λόγος να ξαναστείλουν νέο τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος θα εξεταστεί σύμφωνα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές.
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6/2021
ΑΔΑ 65ΜΡΟΡ1Π-5Θ9
ΑΔΑΜ 21PROC009069614
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear