Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ) 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ) 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
Αριθμός Εντολής 37Β/01-11-2022
ΑΔΑ ΩΖΨΜΟΡ1Π-ΜΗΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear