Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
(ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ)
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
Αριθμός Εντολής 10Γ/10-04-2023
ΑΔΑ Ψ785ΟΡ1Π-ΣΨΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear