Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ,ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ,ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 8Α/03-03-2021
ΑΔΑ 9ΓΕΚΟΡ1Π-ΞΣΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear