Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΣ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 13894/04-09-2020
ΑΔΑ 6ΦΝ3ΟΡ1Π-836
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear