Οργανισμός

To Eθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕKAB) ιδρύθηκε το 1985 με τον Ν. 1579/1985 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Το ΕΚΑΒ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.

Σκοπός του ΕΚΑΒ σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4633/2019 είναι:

ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και
επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και
η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Ως εκ τούτου το ΕΚΑΒ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου και εφεξής, έχοντας  την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης της προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας, ασκεί όλες τις ενέργειες ελέγχου και συντονισμού των φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών που μέχρι πρότινος αφορούσαν το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), βάσει του άρθρου 33 του Ν. 4633/2019 συστάθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) τα οποία πλέον υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Ο οργανισμός του ΕΚΑΒ ορίζεται με το ΠΔ 376/1988 και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 348/1996 .

Το ΕΚΑΒ είναι αναπτυγμένο Πανελλαδικά σε 12 Παραρτήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, Κοζάνη και Μυτιλήνη) και κάθε Παράρτημα αναπτύσσεται σε Τομείς στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και συμβάλει:

  • καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων συνολικά υπηρεσιών υγείας
  • στην άμεση παροχή οργανωμένων υπηρεσιών ΕΠΙ με συνέπεια την ελάττωση της
  • θνητότητας, του χρόνου νοσηλείας και της συχνότητας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας και αναπηρίας
  • στη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
  • στη μείωση του βαθμού μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με τη δημιουργία
  • αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιφέρειας
  • στη μείωση των αποτρέψιμων θανάτων (διεθνώς μόνο για τα ατυχήματα κατά 30%)
Bear